Satın Alma

     Satın Alma Şube Müdürlüğü  

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan Satınalma Şube Müdürlüğü'nün kuruluş gerekçesini, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı hakkında kanun hükmünde kararnamenin 36’ıncı maddesinin (a) bendine göre Başkanlığımıza verilen görevler oluşturur.

124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı hakkında kanun hükmünde kararnamenin 36’ıncı maddesinin (a) bendine göre araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek Başkanlığımızın görevleri arasında sayılmıştır. Üniversitemize verilen destek hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için gerekli olan mal ve hizmetlerin zamanında ve düzenli temini, tahsis edilen ödenekler dahilinde Satın Alma Şube Müdürlüğümüz tarafından yapılır. Rektörlük ve bağlı birimlerin belirlenen ihtiyaçları, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nda belirlenen alım yöntemleri uygulanarak karşılanır. Satın alma işlemleri her yıl Kamu İhale Kurumu tarafından yayınlanan parasal limitlere göre, alınacak hizmet ya da malzemelerin yaklaşık maliyetlerine bakılarak ihale veya doğrudan temin usulüyle gerçekleştirilir. Ayrıntılı harcama planları Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı bütçe kanunu serbest bırakma oranlarına göre üçer aylık dilimler halinde yapılır. Elektrik, su, telefon, posta pulu, resmi gazete gibi tekel niteliğindeki alımlar ile D.M.O.'dan yapılacak alımların ödeme işlemleri 4734 Sayılı Kanuna tabi olmadığından, Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. Ayrıca ödenek tahsis edilen Üniversitemizin Rektörlük birimlerinin satın almaları ile bazı ödemeleri mali yıl başlangıcında Harcama Yetkililiği uhdelerinde kalmak üzere verdikleri onaya istinaden aynı birimimiz tarafından yapılmaktadır.

Satın Alma Şube Müdürlüğü'nün görev dağılımları ve iş akış süreçleri, verilen hizmetlerin niteliğine ve özellikle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı hakkında kanun hükmünde kararname ile Daire Başkanlığımıza verilen görevlerin en iyi şekilde yapılmasına göre düzenlenmiştir. Yapılacak hizmetlerin zamanında, aksatılmadan ve tahsis edilen kaynakların en etkin ve verimli biçimde kullanılabilmesi için Satın Alma Şube Müdürlüğü, doğrudan temin ve ihale yoluyla alım birimleri olmak üzere iki bölümde yapılandırılmıştır. Bu bölümler görevlerini Kanun, Yönetmelik, Genelgeler vb. mevzuat hükümlerine göre yürüteceklerdir. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan Satın Alma Şube Müdürlüğü'nün kuruluş gerekçesini, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları'nın İdari Teşkilatı hakkında kanun hükmünde kararname'nin 36’ıncı maddesinin (a) bendine göre Başkanlığımıza verilen görevler oluşturur.

124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı hakkında kanun hükmünde kararnamenin 36’ıncı maddesinin (a) bendine göre araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek Başkanlığımızın görevleri arasında sayılmıştır. Üniversitemize verilen destek hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için gerekli olan mal ve hizmetlerin zamanında ve düzenli temini, tahsis edilen ödenekler dahilinde Satın Alma Şube Müdürlüğümüz tarafından yapılır. Rektörlük ve bağlı birimlerin belirlenen ihtiyaçları, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunumda belirlenen alım yöntemleri uygulanarak karşılanır. Satın alma işlemleri her yıl Kamu İhale Kurumu tarafından yayınlanan parasal limitlere göre, alınacak hizmet ya da malzemelerin yaklaşık maliyetlerine bakılarak ihale veya doğrudan temin usulüyle gerçekleştirilir. Ayrıntılı harcama planları Maliye Bakanlığımın yayınladığı bütçe kanunu serbest bırakma oranlarına göre üçer aylık dilimler halinde yapılır. Elektrik, su, telefon, posta pulu, resmi gazete gibi tekel niteliğindeki alımlar ile D.M.O.'dan yapılacak alımların ödeme işlemleri 4734 Sayılı Kanuna tabi olmadığından, Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. Ayrıca ödenek tahsis edilen Üniversitemizin Rektörlük birimlerinin satın almaları ile bazı ödemeleri mali yıl başlangıcında Harcama Yetkililiği uhdelerinde kalmak üzere verdikleri onaya istinaden aynı birimimiz tarafından yapılmaktadır.

Satın Alma Şube Müdürlüğü'nün görev dağılımları ve iş akış süreçleri, verilen hizmetlerin niteliğine ve özellikle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı hakkında kanun hükmünde kararname ile Daire Başkanlığımıza verilen görevlerin en iyi şekilde yapılmasına göre düzenlenmiştir. Yapılacak hizmetlerin zamanında, aksatılmadan ve tahsis edilen kaynakların en etkin ve verimli biçimde kullanılabilmesi için Satın Alma Şube Müdürlüğü, doğrudan temin ve ihale yoluyla alım birimleri olmak üzere iki bölümde yapılandırılmıştır. Bu bölümler görevlerini Kanun, Yönetmelik, Genelgeler vb. mevzuat hükümlerine göre yürüteceklerdir.

GÖREVLERİ 

 • Periyodik Yayın Alımlarını (Gazete, dergi. Resmi Gazete aboneliği) ve bunlara ait ödemeleri yapmak. Her türlü temizlik malzemesi alımlarını yapmak.
 • Eğitim birimlerinde kullanılmak üzere her türlü laboratuar malzemesi ile temrinlik malzeme alımlarını yapmak.
 • Başkanlığımızı ilgilendiren her türlü bahçe malzemesi alımlarını yapmak.
 • Elektrik ve doğalgaz tüketim bedellerinin ödemesini yapmak.
 • Haberleşme hizmet alımı giderlerinden posta , telefon abonelik ve kullanım , bilgiye abonelik , telsiz kullanım ve ruhsat işlemleri, uydu haberleşme hizmetleri alımlarını ve ödemelerini yapmak.
 • Her türlü ilan giderleri ile taşıtların zorunlu mali sorumluluk sigortası gidelerinin ödemelerini yapmak.
 • Başkanlığımızı ilgilendiren işleri yapmak üzere kiralanan iş makinesi bedellerinin ödenmesini yapmak.
 • Hizmet alımı ihalelerini yapmak ve üçüncü şahıslara ihale yoluyla yaptırılan temizlik , bakım ve taşıma işleri hizmet bedellerinin ödemesini yapmak.
 • Her yıl personele verilecek giyecek yardımı alımlarını ve ödemesini yapmak.
 • Her türlü demirbaş ve mefruşat alımı yapmak.
 • Temsil, ağırlama, tanıtma ve tören giderleri.
 • Büro, işyeri makine ve teçhizat (bilgisayar dahil) alımlarını yapmak.
 • Makine-teçhizat, cihaz, bilgisayar ve taşıtların bakım onarımları ile bunların gerektirdiği yedek parçaların alımı.
 • Her türlü işletme ruhsatı ödemeleri, (taşıtlar ile bina ve tesislerin işletilmesine ilişkin muayene harcı, ruhsat harçları).
 • Her türlü bilgisayar yazılımı ve elektronik ortamda bilgiye ulaşım hizmeti alımı.
 • Fuel-oil alım giderleri.
 • Birimlerin ve Başkanlığımız Teknik Şube Müdürlüğünün talepleri doğrultusunda kamera, fotokopi, gibi makine teçhizatın bakım anlaşmaları ile gazete abonelik sözleşmelerinin yapılması.
 • Üniversitemize ait taşınmaz malların 2886 sayılı devlet ihale kanununa göre kiralama ihalelerinin yapılması.

 
 
 


Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Telefon : +90 338 226 3227 Belgegeçer : +90 338 226 2229   /  e-posta
70200/KARAMAN

Sayaç