İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İşyeri Hekimi Bilgilendirme


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İŞYERİ HEKİMİ BİLGİLENDİRME

            İşyeri hekimi kimdir?

İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hekimliği belgesine sahip hekimdir.

            İşyeri hekimliği belgesini kimler nasıl alabilir?

a)      İşyeri hekimliği eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak işyeri hekimliği sınavında başarılı olan hekimler,

b)      İş sağlığı veya iş sağlığı ve güvenliği bilim uzmanına sahip olan Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak işyeri hekimliği sınavında başarılı olan hekimler,

c)      Hekimlik diplomasına sahip iş sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği bilim doktorlarına, iş sağlığı ve güvenliği alanında yardımcılık süresi dahil en az sekiz yıl teftiş yapmış olan hekim iş müfettişlerine, Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında en az sekiz yıl fiilen çalışmış hekimler istekleri halinde,

d)     İş ve meslek hastalıkları yan dal uzmanlığını alan hekimler istekleri halinde

Genel Müdürlükçe verilir.

            Üniversitemizde işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu var mıdır?

Kamu kurum ve kuruluşlarında işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu bulunmaktadır. 01.07.2016 tarihinde zorunlu olarak başlayacaktır.

            Kurumumuz işyeri hekimi görevlendirmediğinde nasıl bir cezai   yaptırım uygulanır?

İşyeri hekimi görevlendirmeyen işverene görevlendirmediği her bir kişi için beşbin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar idari para cezası verilir.

            Üniversitemizde işyeri hekimi tam zamanlı mı çalışır, bir çalışan için ne kadar süre ayırır?

            İşyeri hekimi ve diğer sağlık personelin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri      hakkında yönetmeliğin 12.maddesine göre işyeri hekimleri belirtilen görevlerini yerine       getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yapar:

a)  Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika

b)  Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika

c)  Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika

Buna göre üniversitemiz, Bakanlıkça çıkartılan 26.12.2012 tarihli 28509 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliğine göre az tehlikeli sınıfta yer aldığı için çalışan başına ayda en az 5 dakika ile görev yapar.

Yönetmeliğe göre az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 2000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Buna göre Üniversitemiz personel sayısı 2000’den az olduğu için işyeri hekiminin tam gün görevde bulunması zorunlu değildir.

            İşyeri hekimi için ödeme var mıdır neye göre hesaplanır?

6331 sayılı kanunun 8. Maddesine göre işyeri hekimleri görev yaptığı her saat için 200 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı tutarında ilave ödeme, hizmet alan kurum tarafından yapılır. Bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz. Bu durumdaki görevlendirmeye ilişkin ilave ödemelerde, günlük mesai saatlerine bağlı kalmak kaydıyla, aylık toplam 80 saatten fazla olan görevlendirmeler dikkate alınmaz.

            İşyeri hekimi dışarıdan hizmet alımı ile yapılmakta mıdır?

Kamu kurumları kendi çalışanları arasından işyeri hekimi görevlendirebileceği gibi ortak sağlık birimlerinden veya toplum sağlığı merkezlerinden hizmet alarak da bu yükümlülüğü yerine getirebilecektir.

            Ortak Sağlık Güvenlik Birimi nedir?

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi işyerlerine İş sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini vermek için oluşturulmuş, yasal olarak ‘Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, en son yasal düzenlemelere göre 1 işçinin dahi çalıştığı sanayiden sayılan ve sayılmayan her türlü iş yerine, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini vermek üzere kurulmuş, mevzuatın gerektirdiği fiziki ve tıbbi donanıma sahip, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin(İşyeri Hekim, İş Güvenliği Uzamanı ve Diğer Sağlık Personelinin) oluşturduğu özel kuruluşlardır. Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri danışmanlık firması değil, yasalar ve yönetmeliklerce belirlenmiş sorumlulukları olan firmalardır.

            TSM ’lerden işyeri hekimliği hizmeti nasıl alınır?

9. madde uyarınca TSM’ lerden işyeri hekimliği hizmeti alınması il sağlık müdürlüğü ile işveren arasında sözleşme imzalanması ile yapılmaktadır. TSM’ lerde çalışan işyeri hekimi için üç nüsha olarak görevlendirme belgesi düzenlenir. Nüshalardan biri işverende, biri TSM’de kalır, diğer nüsha bildirimle ilgili diğer kanunlardan doğan yükümlü- lükler saklı kalmak kaydıyla beş iş günü içinde TSM’ lerce Bakanlığa gönderilir. Sözleşme veya görevlendirilmeleri onaylanmayan işyeri hekimleri bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yapamazlar.

 

 

                                                                                                                    Hazırlayan

                                                                                                                                        Suzan ÇEVİK