HAKKIMIZDA

 

Daire Başkanlığımız Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nin strateji ve politikaları doğrultusunda; Üniversitemizin tamamını ilgilendiren tüm ihtiyaçların temin edilmesi, hizmetlerin yerine getirilmesi, görev kapsamındaki alanlarda sevk ve idare işlemlerinin gerçekleştirilmesinde mevcut yasal düzenlemeler ile bütçe imkânları çerçevesinde, kaynakların etkili ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak ve üst yönetim tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmektir.

Daire Başkanlığımız 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun, 5436 sayılı Kanunla değişik 31’inci maddesi hükmü kapsamında bütçeyle ödenek tahsis edilen bir harcama birimidir. Başkanlığımız görev alanına giren bütün çalışmalarında tabi olduğu kanunlar ve alt mevzuat kapsamında üst yönetime, iç ve dış paydaşlara sunduğu her türlü belgede; mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunu gözeterek doğru, güvenilir, önyargısız, ilkeli, tarafsız, açık ve anlaşılır olmayı güvence olarak belirlemiştir.

Daire Başkanlığımız, Üniversitemiz teşkilat yapısı içerisinde; Satın alma Şube Müdürlüğü, Ayniyat ve Levazım Şube Müdürlüğü, Tahakkuk Şube Müdürlüğü ve Genel Hizmetler ve Özlük Hakları Şube Müdürlüğü olarak 4 Şube Müdürlüğü hizmet alanında görev yapmaktadır. Başkanlığımıza bağlı bu birimler aynı zamanda destek hizmeti görevlerini de yürütmektedir. Rektörlük ve Genel Sekreterlik ile yatırım niteliği taşıyan okullarımıza ait mal, makine-teçhizat, yazılım, donanım vb. birimlerimiz ihtiyaçları ile Üniversitemizin üçüncü şahıslardan alınan ve alınması gereken temizlik, güvenlik, elektrik, telefon, yakacak, akaryakıt, vb., mal ve hizmet alımlarını gerçekleştirmektedir.

Ayrıca, birimlerimizin zaman içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçlarının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gidermelerine ilişkin gerçekleştirecekleri süreçlerde danışmanlık, destek ve koordinasyonu sağlayarak, bu tür iş ve işlemlerin yasalar çerçevesinde gerçekleşmesine katkıda bulunmaktadır.