Satın Alma Şube Müdürlüğü  

Müdürlüğümüz, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu ve ilgili Yönetmelikler, Tebliğler çerçevesinde Üniversitemize ait mal ve hizmet alımlarının gerçekleştirilmesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile Merkez Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda işlemlerin yürütülmesi işlemlerini yerine getirmektedir.

Görev ve Sorumlulukları

v  Üniversitemizin hizmet ve mal alımları (giderler) ile ilgili tüm ihale işlemlerinin 4734 Sayılı

     Kamu İhale Kanunu ve ilgili hükümler çerçevesinde hazırlanması, yapılması ve yürütülmesi,

v  İlgili birimden gelen taleplerin teknik şartname çerçevesinde yaklaşık maliyetinin

     belirlenmesi ve bütçe ödeneğinin kontrolü,

v  İhale ile ilgili tip idari şartname ve sözleşme tasarısının hazırlanarak ihale işlem dosyasının

     oluşturulması,

v  İhale ilanının hazırlanması Kamu İhale Kurumu ve yerel gazetelerde yayınlanmasının

     sağlanması,

v  İhale günü ihaleye teklif veren isteklilerin zarflarının alınması ve ihale tutanaklarının

     düzenlenmesi,

v  İhale Komisyonu Kararı doğrultusunda ihale sonucunun ilgililere bildirilmesi,

v  İhale uhdesinde kalan yüklenici firma ile kanuni yazışmaların yapılması, sözleşmenin

     hazırlanması ve sonuçlandırılması,

v  Sonuçlanan her ihalenin Kamu İhale Kurumuna bildirilmesi,

v  Sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılan işin, alınan mala veya hizmete ait, yüklenici

     tarafından kesilen faturaya istinaden düzenlenen muayene teslim kabul tutanağı ve/veya

     hak ediş raporu

     ve taşınır işlem fişinin kontrolünün yapılarak ödeme emrine bağlanması,

v  Üniversitemizin mevcut bütçesindeki ödeneklerin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun

     22. maddesinin (d) bendi uyarınca her yıl belirlenen parasal limit çerçevesinde mal, hizmet ve

     gerektiğinde yapım işlerinin doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilmesi,

v  Harcama konusunda diğer birimlerden gelen yardım ve destek taleplerinin yerine getirilmesi,

v  Üniversitemizdeki mevcut ve gerekli görülen makine ve teçhizatların yıllık bakım

     sözleşmelerinin yapılması,

v  Üniversitemizin yatırım bütçesinde yer alan makine teçhizat tertibindeki ödenek

    doğrultusunda yurt içi ve yurt dışından ihale ve doğrudan temin yöntemiyle mal alımlarının

    gerçekleştirilmesi,

 

 

ŞUBE MÜDÜRÜ
 

MEHMET BULUT


E-Posta mehmetbulut@kmu.edu.tr

Telefon  0 338 226 20 00 / 22 22

 

 

 

SATIN ALMA
 
 

MEHMET AKGEDİK


E-Posta makgedik@kmu.edu.tr

Telefon 0 338 226 22 23

 

 

 

SATIN ALMA
 
 

ALPER YUSUF YAVUZ


E-Posta ayyavuz@kmu.edu.tr

Telefon 0 338 226 00 00 / 32 23


 

 

SATIN ALMA
 
 

EVRİM TARTAN SELÇUK


E-Posta evrimtartan@kmu.edu.tr

Telefon 0 338 226 20 00 / 22 25

 

 

SATIN ALMA-TAKİP
 
 

SAMİ ÜLKÜSEVER


E-Posta samiulkusever@kmu.edu.tr

Telefon 0 338 226 20 00 / 22 23